ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1

De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden zoals hierna bedongen, te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de klant op zijn eigen document vermeldt.

 

ARTIKEL 2

De prijsoffertes zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgesteld. Zij zijn onder meer aan herziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen. De prijzen vermeld op de offertes gelden enkel voor de omschreven bewerkingen of aangeboden diensten. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.

 

ARTIKEL 3

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven. Zij zijn niet bindend. Omstandigheden als staking, brand, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, ……., worden beschouwd als vormen van overmacht,  wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen. Laattijdige levering mag behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst geen aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de klant, noch tot het betalen van een schadevergoeding door de verkoper. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de klant bij het inleveren van bepaalde documenten in gebreke is gebleven. Dit in gebreke blijven van de klant kan aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding aan de verkoper in het geval het de onbruikbaarheid van hulpstoffen en/of materiaal heeft veroorzaakt. Extra kosten die worden veroorzaakt door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste.

 

ARTIKEL 4

De goederen worden in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, vóór hun vertrek. De koper erkent volledig te zijn ingelicht over de technische en functionele specificaties eigen aan de gekochte goederen. De goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

 

ARTIKEL 5

De inontvangstneming dekt de zichtbare gebreken van de goederen. Eventuele opmerkingen dienen door de klant op de leveringsbon te worden geformuleerd. Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend dient een steekproef te worden verricht. Ingeval van niet-conformiteit, kan de verkoper de betreffende goederen omruilen, met uitsluiting van welkdanige andere schadeloosstelling. Elke andere klacht dient binnen de acht dagen bij aangetekende brief te worden gemeld aan de verkoper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. In alle gevallen waarin de koper zich op de vrijwaringsplicht van de verkoper beroept, zal de koper de bewijslast dragen. De aanspraken van de koper ten aanzien van de verkoper blijven bij toepassing van huidig beding beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde goederen op basis van de door de verkoper aangerekende prijzen.

 

ARTIKEL 6

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe zolang niet volledig zijn betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang vanaf de levering.

 

ARTIKEL 7

Wij behouden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant.

 

ARTIKEL 8

Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. De betaling dient contant, netto en zonder korting te gebeuren op de maatschappelijke zetel ofwel op een door ons aangewezen bankrekening. Om geldig te zijn, dient elke kwijtschrift gedagtekend en ondertekend te worden door de zaakvoerder of zijn gevolmachtigde. Eventuele innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wisselbrief en/of cheque vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkele van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing. Bij laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12%, met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

ARTIKEL 9

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, heeft de verkoper het recht de lopende overeenkomsten van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekende brief aan de koper gestuurd, zal hiervoor volstaan. Deze bepaling geldt eveneens wanneer in de loop van het contract de financiële situatie van de koper zich wijzigt, bij insolvabiliteit, wanneer de koper wordt failliet verklaard of wanneer de verkoper vreest de garanties voor zijn schuldvordering te verliezen. Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract door de koper, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Dezelfde schadevergoeding is verschuldigd wanneer de verkoper zich verplicht ziet het eerste lid van artikel 9 in te roepen.

 

ARTIKEL 10

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK bevoegd.